Press "Enter" to skip to content

JOHOR ADALAH WILAYAH BENUA SIAM SEJAK PURBAKALA

Ketika akhir pemerintahan Raja Narai, Sultan Johor iaitu Sultan Mahmud II yang masih muda telah mengutus surat kepada Raja Narai mengatakan bahawa beliau menjangkakan pihak Belanda di Melaka mahu menyerang Johor. Kemudiannya, pihak konsulat Benua Siam di Batavia iaitu Loweang Tsjoela tampil menyuarakan dengan keras kepada Gubenor Jeneral di Batavia bahawa Johor adalah sebahagian dari wilayah Benua Siam.

Hal ini turut disuarakan dengan tegas dalam surat Oya Berkelang ketika zaman Raja Petracha berkenaan kedudukan Johor dalam wilayah Benua Siam dalam surat bertarikh 12 Feb 1689 iaitu fail 2504, folio 136 yang berbunyi seperti berikut:

dan negeri serta tanah-tanah Johor adalah sebahagian daripada Empayar Siam sejak purba kala.

Teks asal dalam dutch:

“en is de stat en het landt van Johor al van oude tijden aff van het Rijk van Ziam onderhorig geweest”

0
0

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *